ترشیده

از نظر اداره بابا اینا من ترشیده ام چرا؟چون سالی 2 بار شناسنامه منو میخوان ببینن مزدوج شدم یا نهنیشخند امروزم که رفتم دفترچمو تمدید کنم

آقاهه:شناسنامه لدفن

من:زارپ گاشتم جلوش .بفرمایید(همچین با دقت زیر و رو میکنه)

گفتم آقا هیچی نمیتونی پیدا کنی نیشخندپاکه پاکم

آقاهه:خندهمهره تمدیدو زد داد دستم

/ 6 نظر / 6 بازدید
منم!!!!!

[خنده] منم همچین وضعیتی دارم....

میجیک

[خنده] عاشقتم دیگه فلفلی ماجرای شرطی شدنو میدونی، با اینکه آدرس دادی باز از رو دیوار مردم میام[خنده]

دختر خانوم

نه باع..شوما فلفل خودمی و هیچوقت نمیترشی..اصلن میدونستی لفظی بنام ترشیدگی وجود نداره..آخع زندگی اونقدر سخت شده که همه اجازه ی زندگی تجردی رو دارند بعله:دی

دختری بنام اُمید!

نمیدونم اینا از جون شناسنامه ما چی میخوان، والا [نیشخند] حسودیشون میشه پاکه، دلشون میخواد هی نگاه کنن و انرژی منفی بدن تا کثیف بشه [نیشخند]

مریم

مال منم هر سال چک میکنن ولی چیزی از توش در نمیاد فلفلللللل