:)

رفتیم خونه مامانی اینا سره سفره شام

دایی کوچیکه:آخ آخ دلم چقدر درد میکنهخنثی

مامانی:گشنته مامان جان

من:حامله اینیشخند

مامان و بابا: تعجب

دایی کوچیکه:منتظر

من:اوه

اصن حواسم نبود چی گفتم آخه انقد مامان گفته دلم درد میکنه منم گفتم حامله ای عادت شده لامصب 

#:)
/ 6 نظر / 12 بازدید
سین

بسی خنده کردیم از این سوتی ها زیاد می دم منم. بیا بیشین ور دل خودم[مغرور]

میجیک

[قهقهه] خههههههههههلی باحال گفتی خواهر ولی من بودم آب میشدم[خجالت]ولی[خنده]