عروسی

دیشب عروسی دعوت بودیم،خوش گذشت

بعد از عروسی دیدار با همه اقوام تازه شد کلی گفتیم و خندیدیم و بعدش همه رفتن دتیال ماشین عروس و دست و جیغ و هورا و رقص چوب و اینا

ما رفتیم سفره خونه قلیون زدیم و تا خونه برا خودمون قر دادیمخنده

/ 1 نظر / 23 بازدید
اندر احوالات

یعنی عاشقتم که اینقدر قلیون دوست داری ولت می کنن می ری قلیون می کشی [خنده]